Rugby is een mooie sport. Rugbyclub The Pickwick Players hecht veel waarde aan normen en waarden. Onderstaand vind je enkele definities van ongewenst gedrag en gedragsregels. Definities van ongewenst gedrag:
1. Seksuele Intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
2. Pesten
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal, digitaal of psychologisch schade
toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag.
3. Bedreigen

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te
gaan.
4. Discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische
ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur.
5. Mishandeling
Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.
6. Belediging
Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld & onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Belediging van een
ambtenaar in functie is strafbaar en ook als het slachtoffer een klacht indient
7. Alcohol en tabak
Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden.
 Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht
voorbeeld is voor de kinderen, vermijd dit dan ook.
 Roken in wedstrijdtenue is niet toegestaan.
 Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. De barvrijwilliger kan (te allen tijde) naar ID vragen en mag/moet weigeren om te schenken als aan de vraag om te legitimeren niet wordt voldaan.
 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
 Er wordt geen alcohol geschonken:
o Aan Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
o Aan personen die fungeren als chauffeurs bij het vervoer van spelers.
o Tijdens jeugdevenementen en toernooien
 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.
8. Drugs
Drugsgebruik beïnvloedt het bewustzijn van de mens en schaadt onze gezondheid. Het gebruik van drugs en het onder invloed van drugs deelnemen aan training of wedstrijd wordt niet getolereerd. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis en van het terrein verwijderd.
9. Film- video en privacy

Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mag foto- en filmmateriaal gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers. De maker van foto’s en/of films dient zich bewust te zijn van de gevolgen van het fotograferen/filmen van personen die niet netjes en/of gepast gekleed zijn en minderjarigen. Het is dan ook de
verantwoordelijkheid van de maker van deze beelden om deze beelden niet openbaar te maken. Desgewenst kan de maker contact opnemen met het bestuur en/of de personen op de beelden teneinde hier meer duidelijkheid over te krijgen.
Voor alle officiële Pickwick mediakanalen hanteren wij een film- en video privacy protocol. Bestuursleden en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en bekijken of maatregelen getroffen moeten worden*.
Betrokken leden en/of ouders worden direct geïnformeerd.

* Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast waarbij gezocht wordt naar passende sancties die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Taakstraffen, royering (opzegging lidmaatschap) en aangifte bij de politie behoren tot de mogelijkheden.

Mocht je vragen hebben over het naleven van deze regels of twijfels hebben hierover? Dan kun je
contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: Selina Mosk – 06-52725230
(vertrouwenspersoon@pickwickplayers.nl) of mail met bestuur@pickwickplayers.nl